Гранти, премії, стипендії


Премія Президента України для молодих вчених

Премія Президента України для молодих вчених

Указом Президента України від 12.06.2000 р. № 779 (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21.02.2001 р. № 104, від 24.03.2003 р. № 253) започатковано щорічні премії Президента України для молодих учених.

Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють розвитку науки та утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України просить щорічно до 28 січня подати наукові праці на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених з урахуванням Інструкції про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених, розробленої Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі Комітет). (повний варіант Інструкції див. на сайті: www.kdpu-nt.gov.ua).

На здобуття премій представляються наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше, ніж за рік до їх висунення.

У конкурсі на здобуття премій можуть брати участь наукові, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, інженерно-технічні працівники наукових установ, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (далі - організації), підпорядкованих МОНмолодьспорту.

Колектив претендентів на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. Вік осіб, які претендують на здобуття премій, не може перевищувати 35 років на 01 березня поточного року.

До розгляду не приймаються наукові праці, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород. До складу колективу претендентів, не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, або включені у поточному році до іншого колективу претендентів на здобуття державної нагороди.

Премії повторно не присуджуються.

Нижче наведено загальні вимоги до оформлення документів та праць на здобуття премій.

Документи - том 1 і опис праці - том 2 подаються у 2-х примірниках. Крім того, один примірник 1-го та 2-го томів, зберігаються в організації, що висувала працю на премію.

Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 сторінок друкованого тексту. Формат сторінки - 297х210 мм.

На обкладенці кожного тому та реферату обов'язково вказуються:

- повна назва організації, яка висуває працю; - назва праці; - прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, місце роботи та займані посади.

На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

1. документи – том 1.

1.1. Лист–подання, у якому вказується повна назва організації, яка представляє працю, назва праці, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист-подання друкується на бланку організації, яка представляє працю, і підписується її керівником та скріплюється печаткою.

1.2. Додаток до листа-подання, в якому вказуються:

- комплектність подачі матеріалів (перелік документів та їх обсяг); - повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись праця після її розгляду в Комітеті;

- прізвище, ім'я, по батькові, посада, службовий та мобільний телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з працею (як правило, один із авторів праці).

1.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту праці, прізвищ претендентів. Дозвіл підписується керівником організації, яка висувала працю на премію. Дозвіл подається в 1-му примірнику і вкладається до першого примірника документів.

1.4. Реферат праці (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами на здобуття премії. В рефераті вказується: - мета праці; - наукова новизна; - практична значимість; - загальна кількість публікацій, зокрема у міжнародних журналах з ненульовим імпакт-фактором, в т.ч. вказати окремо за темою наукової праці, та інша інформація, яка характеризує працю.

Для праці в галузі науки і техніки, зокрема вказується основні її науково-технічні результати (обов'язково у порівнянні з кращими аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена, досягнута економічна ефективність з відповідними обгрунтуваннями (розрахунками).

Реферат циклу наукових праць повинен обгрунтовувати об'єднання їх в єдиний цикл, обов'язково вказується загальна кількість реферованих публікацій, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний індекс цитування робіт авторів. Якщо праця подається повторно, в рефераті необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього представлення.

1.5. Протокол (протоколи) чи витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради про відбір кандидатів до складу колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, де вказується назва праці, хід обговорення та результати таємного голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з відповідними підписами завіряється печаткою.

1.6. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку праці на висунення).

1.7. Довідка про творчий внесок у працю на кожного претендента окремо (1 сторінка), де вказується його конкретний творчий внесок, загальна кількість реферованих публікацій та індекс їх цитування. Довідка підписується керівником організації, де працює претендент. Підпис завіряється печаткою.

1.8. Відомості на претендента: прізвище, ім'я та по батькові (українською і російською мовами у відповідності із записом у паспорті у називному та давальному відмінках), дата народження, освіта, спеціальніст, науковий ступінь, вчене звання, місце основної роботи, посада, службова адреса та телефони (службовий і мобільний), домашня адреса та телефон.

Відомості заповнюються на бланку організації, де працює претендент, підписується ним, завіряються керівником організації, скріплюються печаткою. Вказується дата заповнення. Якщо після представлення праці змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Міністерство та Комітет.

1.9. Документи 1-го тому повинні бути підшиті у швидкозшивачі у описаній вище послідовності.

2. Опис праці – том 2.

2.1. Опис праці - викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними і світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнута економічна ефективнівсть та інші техніко-економічні показники.

Приводиться список публікацій за даною науковою працею та перелік всіх інших публікацій авторів.

2.2. До складу2-го тому також можуть включатися: копії основних статей, патентів, авторських свідоцтв, які відносяться до праці; копії документів про випробування і впровадження роботи у виробництво; довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження праці у виробництво. Довідка підписується керівником підприємства, організації, де здійснено це впровадження.

Матеріали та документи другого тому повинні бути переплетені.

3. Анотація праці

3.1. В анотації вказується назва праці, прізвища та ініціали претендентів (українською, російською і англійською мовами), точна назва організації, яка представляє працю, та коротка характеристика праці, в якій вказується мета праці, наукова новизна, обгрунтовується її науково-практична значимість. Вказується кількість опублікованих монографій, загальна кількість наукових статей, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS та загальний індекс цитування робіт претендентів.
3.2. Анотація обсягу до 1-ї сторінки подається в 2-х примірниках та в електронному вигляді (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).

 

4. Реферат праці


4.1. Додаткові 2 примірника реферату праці (із документів - том 1) з підписами авторів подаються у вигляді окремих брошур. Реферат подається також в електронному вигляді (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14). Праці претендентів, які не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються на колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та не повертаються здобувачам.

Телефон для консультацій:
044-486-29-75