Гранти, премії, стипендії


Гранти Президента України для молодих учених

Умови конкурсу

1. Загальні положення

1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на 31 березня поточного року): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років.

1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

1.3. Розгляд конкурсних запитів та їх експертна оцінка здійснюються ДФФД у встановленому порядку.

1.4. Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.

1.5. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування коштами ДФФД на основі договору між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та одержувачем гранту і підприємством (установою, організацією), яке зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

2.1. На конкурс подаються наукові проекти, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають значну наукову й практичну значимість.

2.2. При розгляді проектів оцінюються:

- актуальність тематики;

- оригінальність наукової ідеї;

- наукова й практична значимість очікуваних результатів;

- наукова кваліфікація молодого вченого;

- забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.

2.3. Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.

3. Порядок та строки подання матеріалів

3.1.Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які постійно проживають і працюють в Україні. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту. Він повинен мати не менше 3 статей у наукових журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні 3 роки.

3.2. Запит, роздрукований з файлу, сформованого програмою його підготовки (пункт меню “Операції – Передати у Word для друку”), подається у паперовому вигляді у трьох окремо скріплених примірниках. Одночасно подається дискета (3,5 дюйми), що містить електронний варіант запиту з розширенням .z13 (файл zp_grant_рік.z13), відповідність якого паперовому варіанту є обов’язковою.

До матеріалів запиту додаються також гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень, два примірники копій опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій, які подаються особисто) за тематикою проекту (до п’яти найменувань) та завірена копія першої сторінки паспорта молодого ученого.

3.3. Усі зазначені матеріали (в окремій папці з позначкою “Гранти Президента України молодим ученим”) направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,16, к. 403, телефон для довідок: (044) 246-39-27. 3.4. Запити подаються до 31 березня включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем. Реєстрація запитів здійснюватиметься з 10-00 до 17-00 за вказаною адресою ДФФД.

3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, не реєструються і до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс матеріали не повертаються.

Інформацію щодо умов участі у конкурсі і комп’ютерну програму для створення запиту можна отримати на сайті ДФФД (Державного фонду фундаментальних досліджень): http:// www.dffd: gov.ua /down load/ Conkurs 13.zip.