Гранти, премії, стипендії


Гранти Президента України для обдарованої молоді

1. Цей Порядок визначає форми та вимоги до документів, які подаються на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

2. Для одержання гранта претендент не пізніше 15 травня року, що передує року виплати гранта, подає у трьох примірниках такі документи:

2.1. Заявку за формою згідно з додатком 1.

2.2. Реєстраційну картку проекту за формою згідно з додатком 2.

2.3. Опис проекту.

2.4. Кошторис витрат згідно з додатком 3.(додатки 1-3 можна отримати у відділі аспірантури ЗНУ)

2.5. Довідку-об’єктивку.

2.6. Два рекомендаційних листи.

3. Опис проекту складається з чотирьох основних розділів, у яких розкриваються такі питання:

Розділ 1. Актуальність, мета й завдання проекту.

Актуальність проекту.

Наявна ситуація з обраної автором проблематики, викладення існуючих спроб її розв’язання.

Мета проекту.

Завдання проекту.

Шляхи реалізації проекту.

Робота, здійснена автором у ході підготовки проекту.

Чи подавався проект на здобуття грантів до інших установ та організацій.

Розділ 2. План реалізації проекту.

Викласти етапи проекту за схемою:

  - назва етапу;

  - термін реалізації етапу;

  - опис заходів для здійснення етапу;

  - результати здійснення етапу.

Розділ 3. Ресурси, необхідні для реалізації проекту.

Залучення яких фахівців (прізвище, місце навчання/роботи, контактні телефони) і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом.

Які організації залучено до реалізації проекту (повна назва, місце знаходження, прізвище, ім’я, по батькові керівника, контактні телефони); характер співпраці.

Опис проекту обов’язково має супроводжуватися листами-підтвердженнями згаданих у проекті організацій щодо фінансової або технічної участі в реалізації проекту (у тому числі організацій-орендодавців обладнання, необхідного для здійснення проекту).

Які кошти з інших джерел очікується отримати (вже отримано) на цільову підтримку проекту.

Якщо проектом передбачено оренду обладнання, обгрунтувати потребу в ньому (із зазначенням технічних характеристик); указати термін оренди, організацію-орендодавця, заплановане місце розташування орендованого обладнання.

Розділ 4. Кінцевий результат проекту.

Короткотривалі та віддалені результати проекту в соціальній та гуманітарній сферах.

Схема поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту.

До опису проекту можуть додаватися інші матеріали, які засвідчують спроможність автора реалізувати проект або детальніше розкривають його зміст (наприклад, публікації в пресі, фото- та відеоматеріали, аудіокасети тощо).

4. У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов’язаних з реалізацією проекту.

5. Довідка-об’єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.

У разі співавторства довідки-об’єктивки заповнюються окремо на кожного зі співавторів проекту.

Обов’язково вказується така інформація:

  - прізвище, ім’я, по батькові;

  - число, місяць, рік народження;

  - освіта (на час подання проекту); назва відповідного навчального закладу; за наявності кількох освіт указуються всі;

  - місце роботи, посада, трудовий стаж (для працюючих);

  - творчий потенціал: участь і нагородження у конкурсах, олімпіадах, виставках, фестивалях тощо; інші досягнення;

  - досвід участі в спільних та індивідуальних проектах (назва проекту, термін реалізації, партнери, результат); на здійснення яких проектів, коли і від яких організацій отримував гранти;

  - участь у галузевих проектах (у т.ч. міжнародних);

  - місце проживання (фактичне/ за місцем проживання), телефон (робочий, домашній, мобільний), електронна пошта (за наявності);

  - ідентифікаційний номер.

Зазначений перелік питань можна доповнити додатковою інформацією, яка, на думку автора проекту, повніше розкриває його творчий та організаторський потенціал.

6. Рекомендаційні листи надаються фахівцями у відповідній галузі, компетентними щодо теми проекту, і повинні містити:

  - підтвердження інноваційного характеру й актуальності проекту;

  - обгрунтування необхідності фінансування проекту;

  - характеристику творчих та організаторських здібностей автора проекту.

У кінці листа вказуються посада, місце проживання, телефон особи, яка надає рекомендаційний лист, а також інші відомості, що підтверджують її компетентність (науковий ступінь, учене звання, нагороди, кваліфікація тощо).

Підпис особи, яка надає рекомендаційний лист, скріплюється печаткою та підписом керівника кадрової служби в установленому порядку (у разі, якщо ця особа працює).

7. Дата отримання заявки проставляється в реєстраційній картці працівником Міністерства. При розгляді заявок, що надійшли поштою, дата отримання визначається за поштовим штемпелем.

8. Проект та всі документи до нього оформляються державною мовою. Матеріали, оформлені іншими мовами (крім віршів), супроводжуються перекладом на державну мову, засвідченим у встановленому порядку.

9. Усі документи (крім рекомендаційних листів) супроводжуються особистим підписом автора проекту.

10. Заявка та реєстраційна картка заповнюються друкованими літерами.

11. До розгляду не приймаються проекти, які:

  - надійшли на конкурс після 15 травня;

  - подано менше ніж у трьох примірниках;

  - не містять повного комплекту документів;

  - не відповідають формам і вимогам, викладеним у Положенні про гранти Президента України для обдарованої молоді, затвердженому Указом Президента України від 2 серпня 2000 року № 945 “Про гранти Президента України для обдарованої молоді” (зі змінами), та в цьому Порядку;

  - подані авторами, вік яких на день подання заявки не досягає 14 років або перевищує 35 років;

  - подані авторами, які вже отримували (особисто чи як співавтори) гранти Президента України для обдарованої молоді.

12. Усі матеріали, прийняті до розгляду, авторам проектів не повертаються незалежно від рішення Експертної ради стосовно призначення грантів Президента України для обдарованої молоді цим авторам.