Гранти, премії, стипендії


Стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених


Затверджено постановою Верховної Ради України

від 16 березня 2007 р. № 774-V


Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» призначаються іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (далі – Стипендії) віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій.

Стипендії призначають з метою адресної підтримки молодих вчених, створення додаткових можливостей і стимулів для проведення ними фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів науки.

Вік претендентів на отримання Стипендії станом на 1 червня поточного року не повинен перевищувати 35 років.

Стипендії можуть призначатися повторно.

Претенденти на отримання Стипендії висуваються з числа молодих учених, які проводять фундаментальні дослідження з пріоритетних напрямів науки і збагатили її визначними науковими здобутками.

Висунення претендентів на отримання Стипендії здійснюють вчені (науково-технічні) ради вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства, за письмовими рекомендаціями не менш як двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями претендента на зазначену Стипендію. Рішення про висунення претендентів на отримання Стипендії приймається на засіданні вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, наукової установи таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів вченої (науково-технічної) ради.

У наступному році на здобуття Стипендії разом із супровідним листом надсилаються:

1. Клопотання про висунення претендента на призначення Стипендії, в якому зазначаються його основні наукові здобутки, науковий рівень, значимість і визнання в Україні та за її межами результатів проведених ним досліджень. Клопотання готується на бланку вищого навчального закладу, наукової установи, підписується її керівником (ректором, директором) і скріплюється печаткою.

2. Витяг з протоколу вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, наукової установи про висунення претендента на отримання Стипендії, підписаний керівником вищого навчального закладу, наукової установи та її вченим секретарем і скріплений печаткою. У витягу з протоколу обов’язково зазначаються склад вченої (науково-технічної) ради та дата її створення.

3. Копія протоколу таємного голосування вченої ради з підписами членів лічильної комісії, яка засвідчується підписом вченого секретаря вищого навчального закладу, наукової установи.

4. Копія реєстраційної картки науково-дослідної роботи, у виконанні якої бере участь претендент на отримання Стипендії.

5. Коротка анотація роботи (обсягом до 2-х сторінок), яку виконує претендент на отримання Стипендії.

6. Особовий листок по обліку кадрів претендента.

7. Список наукових публікацій претендента, засвідчений вченим секретарем вищого навчального закладу, наукової установи.

8. Копії авторських свідоцтв, патентів, засвідчені вченим секретарем вищого навчального закладу, наукової установи.

9. Копія диплома доктора або кандидата наук.

Претенденти на отримання Стипендії які успішно пройшли захист докторської дисертації, до вище зазначених матеріалів додають витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради для захисту докторських дисертацій про результати захисту докторської дисертації.

Претенденти на отримання Стипендії, матеріали докторської дисертації яких прийнято до розгляду спеціалізованої вченої ради для захисту докторських дисертацій, додають також витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради для захисту докторських дисертацій про прийняття до розгляду його дисертації на здобуття вченого ступеня доктора наук.

Документи претендентів, що не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються, збереженню та поверненню не підлягають.


Телефон для консультацій (044) 486-29-75