Гранти, премії, стипендії


Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим

Згідно з Постановою Верховної Ради України “Про премію найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок” від 16.03.2007 р. № 775-V та Інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних Премій Верховної ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Інструкція), розробленої Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (далі – Комітет) просимо до 24.02.2012 р. подати до Міністерства роботи на здобуття премій.

Премія найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі – Премія) присуджується за видатні досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Просимо при поданні робіт на здобуття Премій враховувати наступне.

На здобуття Премій можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи, мати значний творчий внесок у роботу.

До розгляду не приймаються роботи, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород.

До складу колективу не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди або включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття державної нагороди.

Вік осіб, які претендують на здобуття Премії, не може перевищувати 35 років станом на 1 квітня.

Премія повторно не присуджується.

Представлення робіт до Комітету провадиться колегією Міністерства.

1. Відповідно до вимог Інструкції претенденти подають подають:

1.1. Коротке резюме (2 примірники) до 1-ї сторінки на українській, російській та англійській мовах, у якому вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, ким висунута і коротка характеристика роботи (текстовий редактор Microsoft World, розмір шрифту 14). Резюме також подається на електронному носії.

1.2. Том 1 - документи;

1.3. Том 2 - робота;

1.4. Додаткові примірники анотації роботи.

2. Загальні вимоги, викладені в Інструкції до оформлення документів та матеріалів робіт.

2.1. Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 2-х примірниках. Окрім цього, один примірник 1-го та 2-го томів зберігається в організації, яка представила роботу на здобуття Премії.

2.2. Додаткові анотації роботи подаються у 7-ми примірниках у вигляді окремих брошур без твердого переплетення.

2.3. Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 листів друкованого тексту. Формат листів – 297 х 210 мм.

2.4. На обкладинці кожного тому та додаткових примірниках анотації обов’язково вказуються:

- повна назва організації, яка висуває працю на Премію;

- назва роботи;

- прізвища, імена та по-батькові претендентів, їх науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи.

2.5. На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

2.6. У всіх документах назва роботи повинна бути однаковою.

2.7. У документах, які подаються, не допускається скорочення назв вищих

навчальних закладів, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

2.8. Том 1, том 2 та додаткові документи складаються у пакет.

3. Вимоги, викладені в Інструкції до оформлення тому 1 – документи.

3.1. Лист – подання, у якому вказується точна назва організації, яка

висуває роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист друкується на бланку організації, яка подає роботу, підписується її керівником та скріплюється гербовою печаткою.

3.2. Додаток до листа-подання, в якому вказуються:

- повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна

повертатись робота після її розгляду в Комітеті, службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи та документами.

3.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів, їх посад та місць роботи, назва організації, яка представляє роботу. Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на Премію. Дозвіл подається в 1-му примірнику і вкладається (не підшивається) до першого примірника документів.

3.4. Анотація роботи (обсяг до 10 сторінок), підписана всіма претендентами на здобуття Премії.

У анотації до роботи, зокрема, вказуються основний зміст роботи, її науково-технічні результати (обов’язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнутий економічний ефект.

Анотація циклу наукових праць повинна обгрунтовувати об’єднання їх в єдиний цикл.

3.5. Витяг з протоколу (протоколів) засідання вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, установи про висунення роботи та авторського колективу на Премію, де вказується її назва, прізвища всіх претендентів та хід обговорення. Протокол з підписами завіряється печаткою.

3.6. Протокол (протоколи) лічильної комісії про результати таємного голосування за колектив претендентів. У протоколі вказуються результати голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з підписами завіряється печаткою.

3.7. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висунення).

3.8. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок. Довідка підписується керівником і головою комітету профспілки (головою трудового колективу) вищого навчального закладу, установи, де працює претендент. Підписи скріплюються гербовою печаткою.

3.9. Відомості на претендента (в паперовому та електронному вигляді):

- прізвище, ім’я та по батькові (українською і російською мовами у відповідності із записом у паспорті у називному та давальному відмінках);

- дата народження;

- освіта;

- спеціальність;

- почесні звання;

- науковий ступінь та вчене звання;

- місце роботи;

- посада;

- службова адреса та телефони (міський та мобільний);

- домашня адреса та телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює

претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються гербовою печаткою, вказується дата заповнення.

Примітка: якщо після представлення роботи змінились відомості про претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Міністерство та Комітет.

3.10. Зазначені у пунктах 2.1-2.9 документи, повинні бути підшиті у швидкозшивачі у вказаній послідовності.

4. Вимоги, викладені в Інструкції до оформлення тому 2 - робота.

4.1. Робота може бути подана у вигляді:

- наукової праці (циклу наукових праць) у вигляді реферату обсягом до 50

сторінок (з переліком монографій, книг, статей, які входять до даної праці із зазначенням коли і де вони були опубліковані).

Монографії та книги подаються у двох примірниках окремо як додаток до тому 2;

- опису роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект. У кінці тексту приводиться список основних публікацій і винаходів по даній роботі. Ілюстрації можуть розміщуватися за текстом або представлятися в альбомі.

4.2. До 2-го тому включаються:

- копії основних статей, що відображають зміст роботи;

- копії авторських свідоцтв, патентів, які відносяться до роботи, що

висувається на премію;

- копії документів про випробування та впровадження роботи у

виробництво.

Примітка: відгуки, патенти, висновки про роботу іноземними мовами

подаються разом з перекладом їх українською мовою та завіряються підписом відповідальної за це особи і печаткою.

Копії завіряються підписом відповідальної особи і печаткою.

Матеріали та документи другого тому, крім монографій і підручників, повинні бути переплетені.

Роботи, які не пройшли відбір у Міністерстві, до вищих навчальних закладів та наукових установ, що їх висунули на здобуття премії, не повертаються.

Телефон для консультацій

(044) 486-29-75