Гранти, премії, стипендії


Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 16 серпня 1994 р. № 560

Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюється за місцем їхньої основної роботи (навчання) вченими (науково-технічними) радами вищих навчальних закладів, наукових установ за письмовою рекомендацією не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається на засіданні вченої (науково-технічної ради) ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.

На здобуття стипендій висуваються молоді вчені, які мають значний науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.

Вищий навчальний заклад ІІІ-ІV акредитації, наукова установа, що висунув молодого вченого на здобуття стипендії, надсилає:

1. Мотивоване подання (на бланку вищого навчального закладу, наукової установи), в якому зазначаються наукові досягнення претендента. Подання підписується керівником та завіряється печаткою;

2. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів, де зазначається (2 прим.):

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата та місяць народження (граничний вік для кандидата в стипендіати – 35 років);
  • повна назва організації, де він працює (навчається);
  • посада (для аспірантів – рік навчання);
  • науковий ступінь та вчене звання.

3. Відомості про напрями наукових досліджень претендента та його науковий доробок, підписані проректором з наукової роботи:

3.1. Напрям наукових досліджень:

  • пріоритетний напрям наукових досліджень відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;
  • пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942;
  • пріоритетний тематичний напрям вищого навчального закладу або наукової установи згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 р. № 535;
  • напрям наукових досліджень претендента.

3.2. Науковий доробок за останні 5 років (у кількісному показнику):

монографії: одноосібні, колективні;

наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором);

наукові статті у фахових виданнях;

статті в збірниках матеріалів та тези доповідей;

вітчизняні патенти;

закордонні патенти та ліцензії;

підручники та посібники з грифом Міністерства;

підручники та посібники;

інша навчально-методична література.

3.3. Участь у виконанні НДДКР:

за замовленням закордонних установ;

за державним замовленням;

за госпдоговорами.

4. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні 5 років, що відповідає пункту 3.2., підписаний проректором з наукової роботи та претендентом на здобуття стипендії.

5. Копії найважливіших праць (не більше 3-х) за останні 5 років.

6. Рекомендації двох докторів наук, підписи докторів наук завіряються.

7. Відомості про платіжні реквізити вищого навчального закладу, наукової установи в Державній казначейській службі України для перерахунку стипендії, підписані головним бухгалтером вищого навчального закладу, наукової установи.

8. Витяги з протоколу засідання кафедри і ради факультету про висунення кандидата на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України.

Документи подаються у двох примірниках.

Кожен примірник брошурується в окремій теці. На лицьовому боці теки – надпис: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, назва вищого навчального закладу, наукової установи, прізвище, ім’я, по батькові, на здобуття стипендії Кабінету Міністрів для молодих учених.

Телефон для консультацій

(044) 481-32-90